Momentthatmatters

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van
Moment That Matters fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door
Moment That Matters fotografie worden aangepast.

2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt,
Moment That Matters fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt.
Moment That Matters fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Moment That Matters fotografie deze selectie heeft gemaakt. Moment That Matters fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Moment That Matters fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
3. Binnen 20 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

3. Boekingen
1. Een reportage boeken kan: per post of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten van
Moment That Matters fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Moment That Matters fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van
Moment That Matters fotografie.
5. Het boeken van een reportage is niet v
rijblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Moment That Matters fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen
Moment That Matters fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Moment That Matters fotografie heeft moeten maken.
7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in
Tjalleberd afhalen en contant betalen bij aflevering. Of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
3. De betalingstermijn van uw factuur is
14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

5. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

6. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van
Moment That Matters fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten
Moment That Matters fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Moment That Matters fotografie.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met
Moment That Matters fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Moment That Matters fotografie kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5. Op alle foto’s van
Moment That Matters fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moment That Matters fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
6. Juliette fotografie mag de foto’s, te allen
niet naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden.
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van
Moment That Matters fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Moment That Matters fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto:
Moment That Matters” of “Foto: momentthatmatters.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van
Moment That Matters fotografie.
11. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
12. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van
Moment That Matters fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Moment That Matters fotografie dan ook.
13. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van
Moment That Matters fotografie. Bij inbreuk komt Moment That Matters fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Moment That Matters fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-.

 

Moment That Matters fotografie
De Mieden 15, 8458 CD Tjalleberd
KvK 80344917 | Btw NL003427196B48

© 2020 Liesbeth de Leeuw | Alle rechten voorbehouden.